Sandip Deshmukh's Profile

Profile Pic
Sandip Deshmukh's Media
Collaborators
Name: Sandip Deshmukh
Address: Swaranant Radio 90.4 FM
                KVK Karada dist.Washim
About me:
Station incharge at Swaranant Radio 90.4 FM
Areas of Interest:
Agriculture ,Educational ,Health ,foke Song ,Local Event
Notifications
Sandip Deshmukh Viewed 3326_JALYUKTHA SHIVAR ABHIYAN BHAG 4 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3329_JALYUKTHA SHIVAR ABHIYAN BHAG 5 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3317_JALYUKAT SHIWAR ABHIYAN BHAG 2 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3315_JALYUKAT SHIWAR ABHIYAN BHAG 1 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3665_Devotional Songs 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3334_MATI PARIKSHAN YOJANA - SHRI KATE SAHEB - SMY 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3333_SHETAKARYANSATHI VIVIDH KISAN KREDIT CARD YOJANA 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3615_Early age marriage 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3670_मैगजीन 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3671_मैगजीन 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3672_मैगजीन 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3673_मैगजीन 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3674_मैगजीन 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3675_मैगजीन 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3675_मैगजीन 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3676_मैगजीन 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3677_मैगजीन 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3677_मैगजीन 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3752_Ganga Ali Re Angani 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3902_Women Drama on Water 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3902_Women Drama on Water 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3752_Ganga Ali Re Angani 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3753_Ganga Ali Re Angani - Punyacha Jal Arakhada 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3752_Ganga Ali Re Angani 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3753_Ganga Ali Re Angani - Punyacha Jal Arakhada 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3888_Ganga Aali Re Angani- Episode 4_Nadichi shuddhata 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3754_Ganga Ali Re Angani - Jal Sahittya Sammelan 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3755_Mulgi Vachva 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3325_JALYUKTHA SHIVAR ABHIYAN BHAG 3 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 3325_JALYUKTHA SHIVAR ABHIYAN BHAG 3 2 years, 8 months Ago
Sandip Deshmukh Viewed 2928_Agricultural extension 2 years, 8 months AgoLogin to Follow
I am Following
My Followers